Geheimhoudings- verklaring Horror Productions Holland


Stichting Horror Productions Holland, rechtsgeldig vertegenwoordigd door voorzitter de heer P. van Hal geboren te Eindhoven op 1 april 1984 gevestigd te Son en Breugel, hierna te noemen informatieverstrekker, en de informatieontvanger, geïdentificeerd aan het einde van sectie 7, komen als volgt overeen:

Artikel 1. Aard van de informatieverstrekking.
Informatie ontvanger stemt erin toe dat deze door het bestuur van Horror Productions Holland wordt voorzien van vertrouwelijke informatie betreffende: de benodigde informatie voor de informatie ontvanger van producties van Horror Productions Holland.
Het doel van het verstrekken van deze informatie is: Duidelijkheid verstrekken van een gedeelte en/of volledige gang van zaken en voorwaarden van en over producties van Horror Productions Holland om een productie goed te kunnen ondersteunen of uitvoeren.

Artikel 2. Geheimhouding
De informatie ontvanger zal alle in artikel 1 genoemde informatie die hem door informatieverstrekker of door de aangewezen personen zal worden verstrekt behandelen als vertrouwelijke informatie die hij derhalve voor derden strikt geheim zal houden.

Artikel 3. Deelnemers
De informatie ontvanger zal de Informatie uitsluitend bekend maken aan deelnemers voor zover deze daarvan kennis moeten hebben voor het realiseren van het in artikel 1 omschreven doel. Deelnemers van informatie ontvanger zullen vóór het ontvangen van de informatie een geheimhoudingsverklaring moeten tekenen als deze nog geen geheimhoudingsverklaring heeft ondertekend.

Artikel 4. Duur van de overeenkomst
De informatie ontvanger is tot geheimhouding van de Informatie gehouden voor de duur van 5 jaar na het evenement waarvoor is ingeschreven, of totdat de verstrekte gegevens van openbare bekendheid zijn geworden, buiten toedoen of nalaten van de informatie ontvanger. De informatie Ontvanger is niet tot geheimhouding verplicht over zaken waarvan hij kan aantonen dat deze al openbaar bekend was voordat de informatie door informatieverstrekker werd ontvangen.

Artikel 5. Exploitatie
Informatie Ontvanger verplicht zich de Informatie op geen enkele wijze in exploitatie te nemen of te gebruiken voor enig ander doel dan in artikel 1 omschreven, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van informatieverstrekker.

Artikel 6. Beëindiging
Informatieverstrekker is gerechtigd op ieder moment te besluiten geen nadere Informatie te verstrekken en de eerder verstrekte informatie op te eisen. Voorts zal informatieontvanger ieder gebruik van de hem verstrekte schriftelijke informatie direct bij afloop van de overeenkomst aan informatieverstrekker retourneren.

Artikel 7. Boetebeding
Indien informatieontvanger de verplichtingen in deze overeenkomst niet of niet volledig nakomt, zal een direct opeisbare vordering ontstaan van informatieverstrekker op informatieontvanger á 100 euro en is het bestuur van Horror Productions Holland gerechtigd alle overeenkomsten met onmiddellijke ingang te beëindigen waarna deze geheimhoudingsverklaring van kracht blijft tot einde van het genoemde termijn.

Artikel 8. Toepasbaar recht
Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Top