SLUITEN

ALGEMENE VOORWAARDEN HORROR PRODUCTIONS HOLLAND

De algemene voorwaarden van Horror Productions Holland zijn van toepassing op alle aankopen van tickets op social media, website of bij ticketaankoop bij de kassa op een evenement.

Artikel 1 Definities
In deze overeenkomst worden de navolgende definities gehanteerd:
1.1 Koper
De consument of het bedrijf dat een Ticket koopt bij Horror Productions Holland voor een evenement. Op de professionele koper is de ‘Wet Kopen of Afstand’ niet van toepassing.
1.2 Boeking
Het totstandbrengen van een overeenkomst waarbij de Koper op de wijzen als uiteengezet in deze Algemene Voorwaarden een overeenkomst aangaat met een Organisator van een evenement van Horror Productions Holland;
1.3 Entreegelden
De prijs van het ticket, zonder inbegrip van eventuele extra kosten of bijkomende leveringen, zoals, doch niet uitsluitend, aan Ticketpoint verschuldigde administratiekosten voor de Boeking;
1.4 Evenement
De gebeurtenis, in de breedste zin van het woord, waarbij een voorstelling wordt opgevoerd door Horror Productions Holland ten behoeve waarvan het ticket is gekocht;
1.5 Horror Productions Holland
Stichting Horror Productions Holland, gevestigd te Kapucijnenstraat 7, 5101 XA Dongen;
1.6 Locatie
De locatie waar het Evenement gehouden wordt
1.7 Organisator
De bestuursleden van stichting Horror Productions Holland die het evenement organiseren en waarmee de overeenkomst tot stand komt bij aanschaf van het ticket;
1.8 Overeenkomst
De betreffende Overeenkomst tussen de Organisator en de Koper;
1.9 Ticket
Het toegangsbewijs tot een evenement;
1.10 Website
De website www.horrorproductionsholland.nl.


Artikel 2 Tickets
2.1 Horror Productions Holland verstrekt tickets voorzien van een unieke ticketcode, barcode en/of qr-code. Het is hierdoor zinloos om tickets te kopiëren.
2.2 De e-tickets worden na betaling digitaal verzonden naar het opgegeven e-mailadres. Horror Productions Holland is niet aansprakelijk indien het door de koper opgegeven e-mailadres niet correct is, of als het e-mailaccount van opgegeven e-mailadres niet correct werkt.
2.3 Elk ticket is slechts eenmaal te gebruiken, na de controle verliest de ticket zijn waarde.
2.4 De barcode en qr-code op de tickets mogen niet gevouwen of beschadigd worden. Bij beschadiging kan de toegang tot het evenement worden geweigerd.
2.5 De koper kan de ticketcode van de e-tickets digitaal aanbieden bij de kassa of de e-tickets zelf afdrukken en meenemen naar het evenement van Horror Productions Holland.
2.6 Op aankoop van tickets bij Horror Productions Holland is de wettelijke bedenktijd van 14 dagen volgens de ‘Wet Kopen of Afstand’ niet van toepassing omdat het een vorm van vrijetijdsbesteding is en wegens de beperkte geldigheid van de tickets.
2.7 Eenmaal aangeschafte tickets kunnen niet worden geruild en er bestaat geen recht op terugbetaling. Ook niet bij verscherpte maatregelen die door de staat opgelegd zijn.
2.8 Horror Productions Holland behoudt zich het recht voor zonder opgaaf van reden een bestelling te weigeren dan wel te annuleren. De koper zal hiervan per e-mail op de hoogte worden gebracht.
2.9
Tickets kunnen niet worden gebruikt in combinatie met andere promoties en/of kortingsacties.
2.10 Horror Productions Holland aanvaard geen enkele aansprakelijkheid indien door technische storingen, van welke aard dan ook, de betaling niet of niet juist of niet tijdig verwerkt en/of geautoriseerd kan worden. De koper heeft in deze geen recht op terugbetalingen.
2.11 Het is niet toegestaan om de tickets voor commerciële doeleinden te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van Horror Productions Holland.


Artikel 3 Overig
3.1 De gegevens die vermeld staan op de site en in eventueel promotiemateriaal, verzorgd door Horror Productions Holland, worden louter ter informatie verstrekt. Horror Productions Holland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor deze informatie en behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen zonder voorafgaande kennisgeving. Horror Productions Holland kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die de ticket koper lijdt door gebruik te maken van deze informatie.
3.2 Bij alle aankopen bij Horror Productions Holland accepteert de koper uitdrukkelijk en zonder voorbehoud de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden en het algemene reglement van de locatie waar Horror Productions Holland haar evenement organiseert.
3.3.Indien Horror Productions Holland door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen bestaat er geen recht op terugbetaling. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Horror Productions Holland geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor Horror Productions Holland niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Daaronder worden in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen: pandemie, ongeval, ziekte, brand, extreme weersomstandigheden, maatregelen van overheidswege, oorlog, werkstaking, oproer en transport belemmeringen.
3.4 Horror Productions Holland respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en overige social media kanalen en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de koper aan Horror Productions Holland verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
3.5 Horror Productions Holland wil de koper op de hoogte houden van nieuwe evenementen. Koper kan zich via ontvangen mail afmelden voor overige mailing. Koper wordt hiermee verwijderd uit de mailinglijst.


Artikel 4 Auteurs- en Portretrechten
a) Auteursrechten:
- Op alle foto´s die gemaakt worden op een evenement van Horror Productions Holland (HPH) kunnen geen auteursrechten worden genomen.
- Foto´s die gemaakt zijn op een evenement van HPH mogen niet verkocht worden.
- Bij openbaarmaking van foto´s die worden aangeboden, en dus door een ander zijn gemaakt op een evenement van HPH, dient men te allen tijde schriftelijke toestemming (e-mail of sms/whatsapp) te hebben van de maker van de foto om deze foto´s openbaar te mogen gebruiken. De uitgever ziet dus af van auteursrechten en is dus geen auteursrechthebbende meer.

b) Portretrecht:
Bij deelname aan een evenement van Horror Productions Holland geeft de koper automatisch toestemming en ziet af van het portretrecht.
Onder het portretrecht vallen specifieke portretfoto´s die gebruikt worden voor publicatie.
Het portretrecht is een bijzondere beperking van het auteursrecht. Het geeft geportretteerde personen onder bepaalde voorwaarden het recht zich te verzetten tegen publicatie van hun portret. De fotograaf heeft het auteursrecht op de door hem gemaakte foto van een persoon, maar mag deze foto niet zonder toestemming publiceren. Onder portret wordt in dit geval verstaan: elke afbeelding waarop iemand herkenbaar is weergegeven, bijvoorbeeld in een foto, schilderij, tekening of in filmbeelden.
De geportretteerde kan zich alleen tegen openbaarmaking verzetten als hij daarbij een redelijk belang heeft. Dit zijn bijvoorbeeld privacyoverwegingen of het belang om niet publiekelijk geschaad te worden. Daarnaast kan door de geportretteerde bezwaar gemaakt worden wanneer de afbeelding wordt gebruikt om reclame of propaganda te maken voor iets waar de afgebeelde persoon niet achter staat.Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
In alle overige gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist het bestuur van stichting Horror Productions Holland.

De Koper verklaart zich door het kopen van het Ticket op voorhand met alle voorwaarden akkoord te zijn.